Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 53 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019555kSIST-TP FprCEN/TR 17491:2020Goriva za motorna vozila - Informacije o anilinu, anilinskih derivatih in sekundarnem butil acetatu, če se uporabljajo kot mešalne komponente v neosvinčenem bencinuAutomotive fuels - Information on aniline, aniline derivatives and secondary-butyl acetate when used as blending components in unleaded petrol01-feb-202002-mar-2020
IŽNP - Železniške naprave00256789kSIST-TS FprCEN/TS 13103-2:2020Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - 2. del: Metode za načrtovanje osi z notranjim uležajenjemRailway applications - Wheelsets and bogies - Part 2: Design method for axles with internal journals01-feb-202001-mar-2020
I13 - Imaginarni 1300431006kSIST-TS FprCEN/TS 17470:2020Model storitev za alarme socialne oskrbeService model for social care alarms01-feb-202001-mar-2020
GRT - Grafična tehnologija00198083oSIST prEN 1034-4:2020Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo in končno obdelavo papirja - 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenjeSafety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities01-feb-202003-mar-2020
IFEK - Železne kovineEC100025oSIST prEN 10373:2020Ugotavljanje fizikalnih in mehanskih lastnosti jekel z uporabo modelovDetermination of the physical and mechanical properties of steels using models01-feb-202001-mar-2020
IFEK - Železne kovineEC110230oSIST prEN 10374:2020Varjeni spojni elementi za živilsko in kemično industrijo - Odcepi, kolena in reducirni elementi za varjenjeWelded fittings for the food and chemical industries - Tees, bends and reducers for welding01-feb-202001-mar-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058079oSIST prEN 12067-2:2020Regulatorji razmerja plina in zraka za plinske gorilnike in plinske aparate - 2. del: Elektronski tipGas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types01-feb-202003-mar-2020
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00194152oSIST prEN 12983-1:2020Posoda za kuhanje - Posoda za domačo uporabo v pečici, na štedilniku ali kuhalni plošči - 1. del: Splošne zahteveCookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements01-feb-202003-mar-2020
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00194151oSIST prEN 12983-2:2020Posoda za kuhanje - Posoda za domačo uporabo v pečici, na štedilniku ali kuhalni plošči - 2. del: Splošne zahteve za keramično posodoCookware - Domestic cookware for use on top of a stove cooker or hob - Part 2: General requirements for ceramic cookware01-feb-202003-mar-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156228oSIST prEN 13141-5:2019Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 5. del: Prezračevalne kape in strešni iztoki na strehahVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices01-jun-201904-jul-2020
POZ - Požarna varnost00127389oSIST prEN 13381-1:2020Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 1. del: Vodoravne zaščitne membraneTest methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes01-feb-202020-feb-2020
DTN - Dvigalne in transportne naprave00168141oSIST prEN 13411-9:2020Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 9. del: Trdna vrvna srcaTerminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles01-feb-202022-feb-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00307183oSIST prEN 14105:2020Derivati maščob in olj - Metil estri maščobnih kislin (FAME) - Določevanje prostega in celotnega glicerola ter mono-, di- in trigliceridovFat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents01-feb-202020-feb-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00307184oSIST prEN 14112:2020Derivati maščob in olj - Metilni estri maščobnih kislin (FAME) - Določevanje oksidativne stabilnosti (metoda s pospešeno oksidacijo)Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)01-feb-202020-feb-2020
OCE - Oprema za ceste00226227oSIST prEN 1463-1:2020Materiali za označevanje vozišča - Odsevniki - 1. del: Zahtevane lastnosti novih odsevnikovRoad marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements01-feb-202020-feb-2020
IŽNP - Železniške naprave00256862oSIST prEN 16116-1:2020Železniške naprave - Izvedbene zahteve za stopnice, ograje in dostop za osebje - 1. del: Potniški vagoni, vagoni in lokomotiveRailway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, vans and locomotives01-feb-202001-mar-2020
IŽNP - Železniške naprave00256920oSIST prEN 16843:2020Železniške naprave - Infrastruktura - Mehanske zahteve za spoje v voznih tirnicahRailway applications - Infrastructure - Mechanical requirements for joints in running rails01-feb-202027-feb-2020
IŽNP - Železniške naprave00256946oSIST prEN 17168:2020Železniške naprave - Ploščad pregradnih sistemovRailway applications - Platform barrier systems01-feb-202001-mar-2020
I13 - Imaginarni 1300337060oSIST prEN 17443:2020Oprema za zimska vzdrževalna dela - Sistemi za proizvodnjo slanice - Zahteve in preskusne metodeWinter service equipment - Brine production systems - Requirements and test methods01-feb-202027-feb-2020
IŽNP - Železniške naprave00256958oSIST prEN 17460:2020Železniške naprave - Lepilno spajanje za železniška vozila in deleRailway applications - Adhesive bonding of rail vehicles and parts01-feb-202001-mar-2020
SPO - Šport00136447oSIST prEN 17461:2020Gimnastična oprema - Individualne in večnamenske švedske skrinje - Varnostne zahteve in preskusne metodeGymnastic equipment - Individual and multifunctional vaulting boxes - Safety requirements and test methods01-feb-202020-feb-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327125oSIST prEN 17462:2020Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje radionuklidnega joda-131, cezija-134 in cezija-137 v krmiAnimal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium-134 and Caesium-137 in feed01-feb-202020-feb-2020
PLN - Plinske naprave za dom00181071oSIST prEN 17476:2020[Not translated]Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating an horizontal cartridge in the chassis01-feb-202003-mar-2020
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih56909oSIST prEN 300 019-2-8 V2.1.8:2020Okoljski inženiring (EE) - Okoljski pogoji in preskusi vplivov okolja na telekomunikacijsko opremo - 2-8. del: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Fiksna uporaba na podzemnih lokacijahEnvironmental Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations01-feb-202001-mar-2020
MOC - Mobilne komunikacije51317oSIST prEN 301 489-17 V3.2.2:2020Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-feb-202001-mar-2020
MOC - Mobilne komunikacije46589oSIST prEN 303 213-5-1 V1.0.0:2020Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) - 5. del: Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra za večplastno (MLAT) opremo - 1. poddel: Sprejemniki in bralnikiAdvanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 5: Harmonised Standard for access to radio spectrum for Multilateration (MLAT) equipment - Sub-part 1: Receivers and Interrogators01-feb-202001-mar-2020
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih57991oSIST prEN 303 645 V2.0.0:2020CYBER - Kibernetska varnost za uporabnike interneta stvariCYBER - Cyber Security for Consumer Internet of Things01-feb-202024-feb-2020
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih56885oSIST prEN 319 403-1 V2.3.0:2020Elektronski podpisi in infrastruktura (ESI) - Ocenjevanje skladnosti ponudnikov storitev zaupanja - 1. del: Zahteve za ocenjevanje skladnosti organov, ki ocenjujejo ponudnike storitev zaupanjaElectronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Trust Service Provider Conformity Assessment - Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers01-feb-202025-feb-2020
KAZ - Kakovost zraka00137075oSIST prEN 482:2020Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Splošne zahteveWorkplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - General performance requirements01-feb-202003-mar-2020
INIR - Neionizirna sevanja66708oSIST prEN 50527-2-3:2020Postopek ocenjevanja izpostavljenosti delavcev z aktivnimi medicinskimi vsadki elektromagnetnim poljem - 2-3. del: Specifično ocenjevanje delavcev z vsadljivimi nevrostimulatorjiProcedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-3: Specific assessment for workers with implantable neurostimulators01-feb-202028-feb-2020
I11 - Imaginarni 1167891oSIST prEN 50699:2020Ponavljalni preskus električne opremeRecurrent Test of Electrical Equipment01-feb-202001-mar-2020
DPN - Delo pod napetostjo66547oSIST prEN IEC 61318:2020Delo pod napetostjo - Ugotavljanje skladnosti za orodja, naprave in opremoLive working - Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment01-feb-202029-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444185oSIST prEN ISO 10390:2020Tla, blato in obdelani biološki odpadki - Določevanje pH (ISO/DIS 10390:2020)Soil, sludge and treated biowaste - Determination of pH (ISO/DIS 10390:2020)01-feb-202003-mar-2020
IHPV - Hidravlika in pnevmatika00069221oSIST prEN ISO 10434:2020Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO/DIS 10434:2019)Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries (ISO/DIS 10434:2019)01-feb-202020-feb-2020
I13 - Imaginarni 13CST01211oSIST prEN ISO 10592:2020Mala plovila - Hidravlični sistemi krmiljenja (ISO/DIS 10592:2019)Small craft - Hydraulic steering systems (ISO/DIS 10592:2019)01-feb-202028-feb-2020
ITC - Informacijska tehnologija00278529oSIST prEN ISO 13143-1:2020Elektronsko pobiranje pristojbin - Ugotavljanje skladnosti opreme v vozilu in obcestni napravi s standardom ISO 12813 - 1. del: Zgradba preskuševalnega niza in namen preskušanja (ISO/DIS 13143-1:2019)Electronic fee collection - Evaluation of onboard and roadside equipment for conformity to ISO 12813 - Part 1: Test suite structure and test purposes01-feb-202021-feb-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00302089oSIST prEN ISO 14501:2020Mleko in mleko v prahu - Določevanje vsebnosti aflatoksina M1 - Čiščenje z imunoafinitetno kromatografijo in določevanje s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO/DIS 14501:2019)Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO/DIS 14501:2019)01-feb-202020-feb-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247121oSIST prEN ISO 16484-6:2020Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 6. del: Preskušanje skladnosti protokolov za izmenjavo podatkov (ISO/FDIS 16484-6:2019)Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO/FDIS 16484-6:2019)01-feb-202001-mar-2020
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155938oSIST prEN ISO 16486-3:2020Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Cevni sistemi iz nemehčanega poliamida (PA-U) z zvari in mehanskimi spoji - 3. del: Fitingi (ISO/DIS 16486-3:2019)Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 3: Fittings (ISO/DIS 16486-3:2019)01-jan-202010-dec-2020
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193348oSIST prEN ISO 17178:2020Lepila - Lepila za lepljenje parketa na podlago - Preskusne metode in minimalne zahteve (ISO 17178:2013)Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum requirements (ISO 17178:2013)01-feb-202027-feb-2020
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.