Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 98 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
I13 - Imaginarni 13CST01173kSIST FprEN ISO 8099-1:2017Mala plovila - Sistemi ravnanja z odpadki - 1. del: Zadrževanje odpadne vode (ISO/FDIS 8099-1:2017)Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention (ISO/FDIS 8099-1:2017)01-dec-201728-dec-2017
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019537kSIST-TP FprCEN/TR 15993:2017Goriva za motorna vozila - Gorivo etanol (E85) za motorna vozila - Ozadje zahtevanih parametrov, njihovih omejitev in določevanjAutomotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Background to the parameters required and their respective limits and determination01-dec-201703-jan-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327091kSIST-TS FprCEN/TS 17174:2017Krma: metode vzorčenja in analize - Izvedbena merila v posameznem laboratoriju in v primerjalnem preskusu validirane metode analiz za določanje težkih kovinAnimal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of heavy metals01-nov-201720-dec-2017
VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja070402oSIST ISO/DIS 55002:2017Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 5500101-dec-201703-jan-2018
PPV - Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi00263040oSIST prEN 1047-1:2017Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti - 1. del: Omare za zaščito nosilcev podatkov in vložki za disketeSecure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts01-dec-201720-dec-2017
PPV - Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi00263041oSIST prEN 1047-2:2017Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti - 2. del: Prostori in vsebniki za shranjevanje podatkovSecure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container01-dec-201720-dec-2017
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129241oSIST prEN 12150-2:2017Steklo v gradbeništvu - Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo - 2. del: Standard za proizvodGlass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard01-dec-201720-dec-2017
TLP - Tlačne posode00286178oSIST prEN 12817:2017Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pregledi in periodični preskusi rezervoarjev za UNP z notranjo prostornino do vključno 13 m3LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m³01-dec-201704-jan-2018
TLP - Tlačne posode00286182oSIST prEN 12819:2017Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pregledi in periodični preskusi rezervoarjev za UNP z notranjo prostornino nad 13 m³LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels greater than 13 m³01-dec-201704-jan-2018
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129240oSIST prEN 12898:2017Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje emisivnostiGlass in building - Determination of the emissivity01-dec-201720-dec-2017
KAT - Kakovost tal00260197oSIST prEN 12944-3:2017Gnojila in sredstva za apnjenje - Slovar - 3. del: Izrazi v zvezi s sredstvi za apnjenjeFertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials01-dec-201703-jan-2018
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165289oSIST prEN 1295-1:2017Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 1. del: Splošne zahteveStructural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements01-dec-201720-dec-2017
ISTP - Stavbno pohištvo00033539oSIST prEN 12978:2017Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata - Varnostne naprave za vrata s samodejnim delovanjem - Zahteve in preskusne metodeIndustrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods01-dec-201720-dec-2017
VLA - Vlaga00336175oSIST prEN 13074-1:2017Bitumen in bitumenska veziva - Ponovna pridobitev veziva iz bitumenskih emulzij ali rezanih ali fluksiranih bitumenskih veziv - 1. del: Ponovna pridobitev z izhlapevanjemBitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation01-dec-201720-dec-2017
VLA - Vlaga00336172oSIST prEN 13074-2:2017Bitumen in bitumenska veziva - Ponovna pridobitev veziva iz bitumenskih emulzij ali rezanih ali fluksiranih bitumenskih veziv - 2. del: Stabilizacija po ponovni pridobitvi z izhlapevanjemBitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation01-dec-201720-dec-2017
TLP - Tlačne posode00265024oSIST prEN 14015:2017Specifikacija za konstruiranje in proizvodnjo na mestu postavitve grajenih navpičnih, valjastih, varjenih, jeklenih nadzemnih posod z ravnim dnom za shranjevanje tekočin pri temperaturi okolice ali višji temperaturiSpecification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above01-dec-201704-jan-2018
TLP - Tlačne posode00296094oSIST prEN 14025:2017Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelavaTanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction01-dec-201704-jan-2018
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129243oSIST prEN 14179-2:2017Steklo v gradbeništvu - HS-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla - 2. del: Standard za proizvodGlass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard01-dec-201720-dec-2017
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129242oSIST prEN 14449:2017Steklo v gradbeništvu - Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo - Standard za proizvodGlass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Product standard01-dec-201720-dec-2017
I13 - Imaginarni 1300015072oSIST prEN 14504:2017Plovila za celinske vode - Plavajoči privezi in pontonski mostovi na celinskih vodah - Zahteve, preskusiInland navigation vessels - Floating landing stages and floating bridges on inland waters - Requirements, tests01-dec-201701-jan-2018
KAT - Kakovost tal00308110oSIST prEN 14702-3:2017Karakterizacija in ravnanje z blatom - Določevanje lastnosti usedanja - 3. del: Določevanje hitrosti usedanjaCharacterization and management of sludge - Determination of settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV)01-dec-201709-jan-2018
DTN - Dvigalne in transportne naprave00147150oSIST prEN 15011:2017Žerjavi - Mostni in portalni (kozičasti) žerjaviCranes - Bridge and gantry cranes01-dec-201722-dec-2017
TLP - Tlačne posode00286187oSIST prEN 15202:2017Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Glavne mere izhodnega priključka ventila jeklenke za UNP ter priključkov pripadajoče opremeLPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections01-dec-201704-jan-2018
POZ - Požarna varnost00191303oSIST prEN 15276-2:2017Vgrajeni gasilni sistemi - Sistemi za gašenje s kondenziranim aerosolom - 2. del: Načrtovanje, vgradnja in vzdrževanjeFixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance01-dec-201715-dec-2017
PPV - Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi00263039oSIST prEN 15659:2017Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti - Shranjevalne enote za zaščito papirja do 170 °CSecure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units01-dec-201720-dec-2017
KAT - Kakovost tal00444153oSIST prEN 16167:2017Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje polikloriranih bifenilov (PCB) s plinsko kromatografijo z masno selektivnim detektorjem (GC/MS) in s plinsko kromatografijo z detektorjem z zajetjem elektronov (GC/ECD)Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)01-dec-201703-jan-2018
KAT - Kakovost tal00444154oSIST prEN 16181:2017Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) s plinsko kromatografijo (GC) in s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)01-dec-201703-jan-2018
KAT - Kakovost tal00444152oSIST prEN 16190:2017Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje dioksinov in furanov ter dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov s plinsko kromatografijo z masno selektivnim detektorjem visoke ločljivosti (HR GC/MS)Soil, treated biowaste and sludge - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS)01-dec-201703-jan-2018
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216108oSIST prEN 1656:2017Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)01-dec-201702-jan-2018
I13 - Imaginarni 13JT005139oSIST prEN 16602-70-26:2017Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Stiskalno spajanje kontaktov visoko zanesljivih električnih konektorjevSpace product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections01-dec-201721-dec-2017
I13 - Imaginarni 13JT005141oSIST prEN 16602-70-60:2017Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Kvalifikacija in nabava plošč tiskanih vezijSpace product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards01-dec-201721-dec-2017
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129230oSIST prEN 16612:2017Steklo v gradbeništvu - Določevanje bočne nosilnosti steklenih plošč z izračunomGlass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation01-dec-201720-dec-2017
I13 - Imaginarni 1300301058oSIST prEN 16662-1:2017Cestna vozila - Dodatne naprave za oprijem pnevmatik na osebnih in lahkih tovornih vozilih - 1. del: Splošne varnostne in zahtevane lastnostiRoad vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General safety and performance requirements01-dec-201711-jan-2018
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165283oSIST prEN 16941-2:2017Sistemi za vodo, ki ni namenjena pitju, nameščeni na terenu - 2. del: Sistemi za uporabo očiščene sive vodeOn-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater01-dec-201720-dec-2017
OTR - Izdelki za otroke00252100oSIST prEN 17072:2017Izdelki za otroke - Kopalne kadi in podstavki/podpora - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild care articles - Bath tubs, stands and non-standalone bathing aids - Safety requirements and test methods01-dec-201705-jan-2018
KAT - Kakovost tal00308112oSIST prEN 17183:2017Vrednotenje gostote blataEvaluation of sludge density01-dec-201709-jan-2018
MOC - Mobilne komunikacije52892oSIST prEN 300 440 V2.2.0:2017Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraShort Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-dec-201718-dec-2017
MOC - Mobilne komunikacije47952oSIST prEN 300 718-1 V2.1.0:2017Lavinske žolne, ki delujejo v območju 457 kHz - Oddajno-sprejemni sistemi - 1. del: Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraAvalanche Beacons operating at 457 kHz - Transmitter-receiver systems - Part 1: Harmonised Standard for access to radio spectrum01-dec-201718-dec-2017
MOC - Mobilne komunikacije47953oSIST prEN 300 718-2 V2.1.0:2017Lavinske žolne, ki delujejo v območju 457 kHz - Oddajno-sprejemni sistemi - 2. del: Harmonizirani standard za funkcije storitev v siliAvalanche Beacons operating at 457 kHz - Transmitter-receiver systems - Part 2: Harmonised Standard for features for emergency services01-dec-201718-dec-2017
MOC - Mobilne komunikacije51276oSIST prEN 301 489-12 V3.1.0:2017Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 12. del: Posebni pogoji za satelitske terminale z zelo majhno antensko odprtino, interaktivne satelitske zemeljske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 4 GHz in 30 GHz fiksnih satelitskih storitev (FSS) - Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivostElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS) - Harmonised Standard for electromagnetic compatibility01-dec-201701-jan-2018
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.